Entrée

(Khong Wang ของว่าง)

 Main

(Khong Khow ของคาว)

side 

 (Khreung Keang เครื่องเคียง)

dessert

(Khong Waan ของหวาน)

Please advise your wait staff of any dietary requirements

Cart (0)